HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham\PuTTY\SshHostKeys